Támogatások

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról


Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Jogi Bizottsága, valamint Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdaságfejlesztési, Pénzügyi és Idegenforgalmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Bevezető rendelkezések


1. §


(1) Jelen rendelet hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra terjed ki.


(2) Jelen rendelet alkalmazásában

 1. beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdés 7. pontja szerinti fogalom;

 2. Iroda: a Bajai Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezeti feladatokat ellátó szervezeti egysége;

 3. mikro-, kis- és középvállalkozás (a továbbiakban együttesen: vállalkozás): a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet) 1. melléklete szerinti vállalkozás;

 4. kizárólagos munkaviszony: olyan munkaviszony, amely esetén a foglalkoztatott nem rendelkezik egyéb, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó, teljes- vagy részmunkaidősnek minősülő munkaviszonnyal;

 5. új álláshely: a támogatási kérelem benyújtását követően létesített új, a jelen rendeletben meghatározott mértékben támogatott olyan álláshely, amelyet a munkavállaló kizárólagos munkaviszonyban lát el;

 6. támogató: Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete;

 7. átlagos korrigált statisztikai állományi létszám: a vállalkozás által kizárólag Baja Város közigazgatási területén létesített székhelyen vagy telephelyen, bármely állománycsoportban, teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatottaknak az egyszerű számtani átlag szabályai szerint számított átlagos statisztikai létszáma;

 8. gazdasági övezet: a Bajai Ipari Parkban lévő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, valamint az éves költségvetési rendeletben gazdasági övezetként meghatározott, értékesítésre jelölt ingatlanok összessége;

 9. csekély összegű támogatás: a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegű támogatás.


2. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezések


2. §


(1) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett az 1. mellékletben meghatározott tartalmú nyilatkozat megtételével, írásban nyilatkozik arról, hogy az adott pénzügyi év, valamint az azt megelőző két pénzügyi év folyamán számára megítélt csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200.000,- eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100.000,- eurónak megfelelő forintösszeget. A nyilatkozatmintát a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) Jelen rendelet alapján

 1. nem nyújtható támogatás azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;

 2. nem részesülhet támogatásban nehéz helyzetben lévő vállalkozás;

 3. nem nyújtható támogatás a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1999. december 17-ei 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz és akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások részére;

 4. nem nyújtható támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak;

 5. nem nyújtható támogatás az EUMSz I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások részére, amennyiben

ea) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

eb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;

 1. nem támogathatóak az exporttal kapcsolatos tevékenységek, nem nyújtható támogatás az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódóan, továbbá nem nyújtható támogatás az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatosan;

 2. nem nyújtható az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;

 3. a 2010/787/EU határozat értelmében nem támogathatóak a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozások;

 4. nem nyújtható támogatás a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások részére a teherszállító járművek megvásárlására.


(3) A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható jelen rendeletben foglalt vagy más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitásnak az általános csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.


(4) A támogató írásban tájékoztatni köteles a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az 1998/2006/EK bizottsági rendeletre – hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére – valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.


3. A támogatás formái, a támogatás nyújtásának feltételei, összege


3. §


(1) A támogatás vissza nem térítendő

 1. munkahelyteremtő támogatás;

 2. beruházás-ösztönző támogatás;

 3. a 4. § (3) bekezdésben meghatározott esetben beruházás-ösztönző támogatással egyidejűleg nyújtott helyiségbérleti díjkedvezmény

lehet.


(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott támogatás nyújtására önkormányzati ingatlannak vállalkozás részére történő értékesítése során az ingatlan vételárából adandó kedvezmény formájában kerül sor.


(3) A gazdasági övezetben megvalósuló munkahelyteremtés és beruházás esetén az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott támogatás együttesen is igénybe vehető, azzal, hogy annak mértéke középvállalkozás esetén legfeljebb 60%, mikro- és kisvállalkozás esetén legfeljebb 70% lehet.


4. §


(1) A vállalkozás a támogató döntése alapján beruházás-ösztönző támogatás igénybevételére válhat jogosulttá az alábbiak szerint:

 1. 50%-os telekárkedvezményben részesülhet az a vállalkozás, amely legalább nettó 250 millió Ft-ot meghaladó alaptevékenységet szolgáló beruházást hajt végre és ezt a beruházástól számított 5 évig nem idegeníti el;

 2. 35%-os telekárkedvezményben részesülhet az a vállalkozás, amely legalább nettó 100 millió Ft-ot meghaladó alaptevékenységet szolgáló beruházást hajt végre és ezt a beruházástól számított 5 évig nem idegeníti el;

 3. 20%-os telekárkedvezményben részesülhet az a vállalkozás, amely legalább nettó 50 millió Ft-ot meghaladó alaptevékenységet szolgáló beruházást hajt végre és ezt a beruházástól számított 5 évig nem idegeníti el;

 4. 10%-os telekárkedvezményben részesülhet az a vállalkozás, amely legalább nettó 15 millió Ft-ot meghaladó alaptevékenységet szolgáló tárgyi eszköz beruházást hajt végre és ezt a beruházástól számított 5 évig nem idegeníti el.


(2) A beruházás-ösztönző támogatás legfeljebb az 1998/2006/EK bizottsági rendeletben foglalt összeghatárig (200.000,- euro) nyújtható.


(3) Az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti támogatásban részesülő vállalkozás jogosulttá válhat irodahelyiség biztosítására a vállalkozás számára, az adott övezeti besorolásnál legfeljebb 50%-kal csökkentett összegű bérleti díjért, legfeljebb egy év időtartamra.


5. §


 1. A vállalkozás munkahelyteremtő támogatást igényelhet minden általa újonnan létesített álláshely után. A munkahelyteremtő támogatás összege teljes idejű (napi 8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként a telekárból egyszeri 500.000,- Ft, részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 500.000,-Ft összegű egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerülhet megállapításra.


 1. A munkahelyteremtő támogatás kizárólag a kérelem benyújtását követően létrehozott új álláshelyek után igényelhető, ide nem értve azon esetet, amennyiben már létező vállalkozás Baja város közigazgatási területére betelepül.


 1. A munkahelyteremtő támogatás étékesítésre kerülő telkenként legfeljebb 20 új álláshely után vehető igénybe.


 1. A munkahelyteremtő támogatás igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a vállalkozás Baja város közigazgatási területén fekvő székhelyén, vagy telephelyén az általa vállalt számban növelt meglévő átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát a támogatás nyújtásától számított legalább 5 éven keresztül fenntartja és betölti.


 1. A vállalkozás a betöltendő álláshelyek, illetve az átlagos korrigált statisztikai létszámtöbblet (4) bekezdés szerinti fenntartására vonatkozó kötelezettségét az alábbi vizsgált időszakokra vonatkozóan köteles teljesíteni:

 1. a támogatott kérelem alapján betöltött álláshely betöltésétől kezdve a betöltés naptári évének december 31. napjáig tartó időszakban;

 2. az álláshely létesítését követő év január 1 - december 31. között tartó időszakban;

 3. az álláshely létesítését követő második év január 1 - december 31. között tartó időszakban;

 4. az álláshely létesítését követő harmadik év január 1 - december 31. között tartó időszakban;

 5. az álláshely létesítését követő negyedik év január 1- december 31. között tartó időszakban;

 6. az álláshely létesítését követő ötödik év január 1-jétől kezdődően a támogatott álláshely betöltésétől számított öt év elteltéig, kivéve, ha a foglalkoztatás az a) pontra figyelemmel január 1-jén kezdődött.


 1. A támogató a támogatott új álláshelyek vonatkozásában a már működő kérelmező esetén kizárólag az előző évi átlagos korrigált statisztikai létszám felett működtetni vállalt álláshelyeket támogatja. Az 1 évet el nem érő működés esetén a vállalkozások tekintetében a havi átlagos korrigált statisztikai létszámot kell figyelembe venni azzal, hogy a havi adatokból a számtani átlag szabályai szerint kialakított kalkulált korrigált statisztikai létszám az irányadó.


 1. A vállalkozásnak az új álláshelyeket a bajai állandó lakóhellyel - ennek hiányában tartózkodási hellyel - rendelkező regisztrált álláskeresők köréből kell betöltenie.


 1. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv nem tud megfelelő – a vállalkozás által benyújtott kérelemben előre meghatározott – képesítéssel rendelkező regisztrált álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a nem regisztrált bajai állandó lakóhellyel rendelkező álláskeresők köréből is betöltheti.


6. §


Támogatás nyújtására akkor kerülhet sor, ha a vállalkozás a beruházást a támogatás nyújtását követő második év végéig megvalósítja és eszközei között aktiválja, és az általa vállalt álláshelyeket a támogatás nyújtását követő második év végéig betölti.


7. §


 1. Baja Város közigazgatási területén működő vállalkozás esetében támogatás akkor nyújtható, ha a jelen rendelet hatályba lépését megelőző 5 éven belül a vállalkozás vagy jogelődje székhelyét vagy telephelyét Baja város közigazgatási területén nem szüntette meg, vidéki telephellyel is rendelkező vállalkozás pedig a Baja város közigazgatási területén foglalkoztatottak létszámát nem csökkentette oly módon, hogy ugyanakkor a vidéki telephely vonatkozásában a statisztikai létszámot növelte.


 1. Baja Város közigazgatási területén működő egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó esetében támogatás akkor nyújtható, ha a jelen rendelet hatályba lépését megelőző 5 éven belül a vállalkozás engedélyét nem adták vissza, vagy azt nem vonták be.


(3) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, ha a kérelem benyújtásakor

a) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,

b) az önkormányzattal vagy önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása áll fenn,

c) helyi adótartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik,

d) a kérelem benyújtásakor egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása van.


(4) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében

 1. hozta létre a vállalkozást;

 2. szüntette meg korábbi vállalkozását;

 3. hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között.


 1. A kiskereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozásnak támogatás csak kivételes esetben adható.


4. Eljárási szabályok


8. §


 1. A támogatás iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) az önkormányzatnak címezve az Irodán kell benyújtani.


 1. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező

 1. nevét;

 2. székhelyét, telephelyét;

 3. törvényes képviselőjének nevét, aláírását;

 4. hivatalos célra használt elektronikus levélcímét;

 5. adószámát.


 1. A kérelemhez csatolni kell

 1. a vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetőleg vállalkozói igazolvány hiteles másolatát;

 2. a vállalkozás rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését;

 3. a létesíteni kívánt álláshelyek számát vagy a megvalósítani szándékolt beruházás nagyságát, így az igényelt támogatás összegét;

 4. a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait;

 5. a vállalkozás Szt. szerint elkészített beszámolóját, amennyiben rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel. Egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év foglalkoztatási és számviteli nyilvántartatásainak adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási és könyvviteli adatokat;

 6. az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást;

 7. nyilatkozatot a foglalkoztatási vagy beruházási kötelezettség jelen rendeletben előírt időtartamban történő vállalására vonatkozóan;

 8. a vállalkozás fejlesztéssel létrehozandó többletkapacitásának jövedelmezőségével kapcsolatos 3 évre szóló üzleti elképzelését;

 9. a felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi pénzforgalmi számlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást támogatás-visszatérítési kötelezettség terhelné;

 10. a vállalkozás nyilatkozatát a pénzforgalmi számlája száma változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozóan;

 11. a vállalkozás nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazást minden, a kérelmező jövőben nyitott pénzforgalmi számlájára is meg fogja adni annak nyitásától számított 8 napon belül;

 12. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás kifejezetten hozzájárul a közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának a kérelem ellenőrzését végző Iroda általi ellenőrzéséhez;

 13. a kérelem benyújtásának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a megelőző lezárt gazdasági év üzleti tervét és a megelőző lezárt gazdasági év beszámolóját, amennyiben rendelkezik éves beszámolóval,

 14. nyilatkozatot a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az 1998/2006/EK rendeletben meghatározott csekély összegű támogatás pontos összegéről, a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt tartalommal,

 15. jelen rendelet 4. § (1), 5. § (4), (7)-(8), 6. § és 7. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot.


9. §


 1. Az Iroda a kérelem benyújtását követő 8 napon belül ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a 7-8. §-ban foglalt követelményeknek.


 1. Amennyiben az Iroda a beérkezett kérelem alapján szükségesnek tartja, a vállalkotástól a beruházásra vonatkozó engedélyes szintű terv és árazott költségvetés 90 napon belüli csatolását kérheti. A vállalkozás e kötelezettségének elmulasztása esetén a támogató a (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.


 1. Ha a vállalkozás kérelmet hiányosan nyújtotta be, az Iroda vezetője a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelmezőt 30 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel.


 1. A hiánypótlási határidő eredménytelen elteltét követően a támogató a kérelmet elutasítja. A támogató elutasítja a kérelmet akkor is, ha a vállalkozás a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányosságoknak csak egy részét pótolta. A kérelmet elutasító döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.


 1. A vállalkozás 60 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő, amennyiben igazolja, hogy a hiánypótlási határidőt önhibáján kívül mulasztotta el. Ha a mulasztás a vállalkozásnak később jutott tudomására, a határidő a tudomásra jutáskor, akadályoztatás esetén az akadály megszűnésének napjától kezdődik.


 1. Az elmulasztott határnaptól, illetve az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni.


 1. A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fennállnak.


 1. Az igazolási kérelemről a támogató 30 napon belül dönt.


 1. Ha a támogató az igazolási kérelemnek helyt ad, a támogató a kérelmet elutasító döntését visszavonja és az eljárást folytatja, ha szükséges, egyes eljárási cselekményeket megismétel.


 1. Az Iroda a kérelemben foglaltak valóságtartalmának ellenőrzésére a támogatásról szóló döntés meghozatala előtt bármikor jogosult.


 1. A (10) bekezdés szerinti ellenőrzés a vállalkozás által benyújtott iratok, nyilatkozatok, valamint a szolgáltatott adatok alapján, továbbá helyszíni ellenőrzés útján történik. A helyszíni ellenőrzés során a vállalkozás köteles együttműködni, ennek keretében a kért iratokat bemutatni, a kért adatokat szolgáltatni. Amennyiben ezen kötelezettségét megszegi, a kérelem elutasítható. A helyszíni ellenőrzést Bajai Polgármesteri Hivatal végzi.


 1. A támogatásról szóló döntést a kérelem benyújtásától számított 90 napon belül kell meghozni.


 1. Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 1. a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő;

 2. engedélyes szintű terv és árazatlan költségvetés csatolása esetén az erre irányuló felhívástól az engedélyes szintű terv és árazatlan költségvetés benyújtásáig terjedő idő;

 3. a kérelem és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő.


 1. Az ügyintézési határidő a kérelem megérkezése napján kezdődik.


 1. A támogatás tárgyában hozott döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.


10. §


(1) A támogatásban részesülő vállalkozással az önkormányzat képviseletében a polgármester köt megállapodást (a továbbiakban: megállapodás).


 1. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

 1. a munkahelyteremtés vagy beruházás lényeges körülményeit, vállalt határidejét;

 2. a kapott támogatás összegét;

 3. a 2. § (4) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatást arról, hogy a nyújtott támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak minősül;

 4. beruházás-ösztönző támogatás esetén a beruházás megvalósítására előírt közbenső határidőket (különösen: engedélyek megszerzésének, beruházás megkezdésének határideje) és végső teljesítési határidőt;

 5. a szerződésben foglalt kötelezettségek esetén alkalmazandó szankciók részletes meghatározását, a szerződéses biztosítékokat;

 6. a támogató ellenőrzési jogosultságát;

 7. arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy a vállalkozás a kapott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a támogatás odaítélése időpontjától számított tíz évig megőriz;

 8. egyéb, jelen rendeletben meghatározott jogokat és kötelezettségeket.


5. A szerződésszerű teljesítés biztosítékai, a szerződésszegés szankciói


11. §


(1) A vállalkozás megállapodásban foglalt kötelezettségeinek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén köteles a kapott támogatást a 12. §-ban foglaltak szerint, 60 napon belül visszafizetni.


(2) A támogatás biztosítékaként az önkormányzat a vállalkozás megállapodásban foglalt kötelezettségeinek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére választása szerint jogosult továbbá

 1. az önkormányzat javára öt évre szóló elidegenítési és terhelési tilalom és visszavásárlási jog bejegyzésére;

 2. a vállalkozást az általa kapott vételár-kedvezmény 20%-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére kötelezni.


 1. A támogatással csökkentett telekár részletekben történő megfizetése esetén az önkormányzat a hátralékos vételárrész erejéig jogosult az érintett ingatlanra, vagy a vállalkozás tulajdonában álló más, megfelelő ingatlanra jelzálogjog bejegyzésére.


(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (3) bekezdésében meghatározott biztosítékokat az önkormányzat választása szerint együttesen is alkalmazhatja.


12. §


 1. Munkahelyteremtő támogatás esetén a vállalkozás köteles a szabályos foglalkoztatás időtartamát és az 5 éves foglalkoztatási kötelezettség arányát figyelembe véve a szabályos foglalkoztatási időtartamra jutó arányos támogatási összegen felüli támogatási összeget visszafizetni az önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten (időtartam-arányos visszatérítési kötelezettség).


 1. Amennyiben a vállalkozásnál a vállalt átlagos korrigált statisztikai létszámhoz képest 0,01 - 1 értékkel marad el az átlagos korrigált statisztikai létszám a vizsgált időszakban, úgy a támogatottnak 1 vállalt többlet-álláshely után kell teljesítenie visszatérítési kötelezettségét, valamint minden további egész számú érték meghaladása esetén a visszatérítési kötelezettség egy-egy további egész többlet-álláshely után járó támogatás összegével növekszik.


 1. Beruházás-ösztönző támogatás esetén a vállalkozás által vállalt beruházás meghiúsulása esetén a vállalkozás köteles a teljes támogatási összeget visszatéríteni az önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten.


 1. Amennyiben beruházás-ösztönző támogatásának feltételéül vállalt beruházás a vállalt határidőig nem valósul meg, úgy minden késedelemmel érintett naptári évre vonatkozóan köteles a vállalkozás a támogatás összegének 20%-át a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben visszatéríteni.


6. Nyilvántartás, ellenőrzés


13. §


 1. A jelen rendelet alapján nyújtott támogatásokról a Bajai Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. A támogatással kapcsolatos valamennyi irat a támogatás odaítélése időpontjától számított tíz évig történő megőrzéséről a Bajai Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.


 1. A támogatási megállapodásban foglaltak teljesítését, továbbá a visszafizetési kötelezettséget az önkormányzat a Bajai Polgármesteri Hivatalon keresztül ellenőrzi. Az ellenőrzés során a Bajai Polgármesteri Hivatal a vállalkozás könyveit megtekintheti, helyiségeibe beléphet, tájékoztatást és iratok csatolását kérheti a vállalkozástól. A vállalkozás az ellenőrzést tűrni és a kért iratokat átadni, adatokat szolgáltatni köteles.


 1. A Bajai Polgármesteri Hivatal jogosult a jelen rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt teljesítési részhatáridőkkel kapcsolatos közbenső ellenőrzés lefolytatására is.


 1. A vállalkozás a statisztikai létszámra vonatkozóan köteles nyilvántartást vezetni a foglalkoztatotti létszámról a szerződéskötést követő ötödik év végéig. Az erre vonatkozó írásbeli felhívás esetén a foglalkoztatotti adatokról köteles azonnali tájékoztatást nyújtani az önkormányzat részére.


7. Záró rendelkezések


14. §


(1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A 16-17. § a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


15. §


Jelen rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5-10. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.


16. § 1


17. § 2
Zsigó Róbert dr. Papp Zoltán

polgármester jegyző
Záradék:


Jelen rendelet 2013. május 31. napján kihirdetésre került.
dr. Papp Zoltán

jegyző
1. melléklet a 10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Nyilatkozat csekély összegű támogatásokról

N Y I L A T K O Z A TAlulírott támogatásban részesített szervezet képviselőjeként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet alapján nyilatkozom, hogy az elmúlt három pénzügyi évben


1.    a jelen nyilatkozat mellékletében felsorolt csekély összegű (de minimis) támogatásban részesültünk*


……….…… évben: …………………………………………………………………………………………… Ft összegben,

……….…… évben: …………………………………………………………………………………………… Ft összegben,

……….…… évben: …………………………………………………………………………………………… Ft összegben,


2.    nem részesültünk csekély összegű (de minimis) támogatásban.*


Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat e támogatást csekély összegű (de minimis) támogatásként folyósítja, így arról köteles vagyok számot adni a jövőben, továbbá nyilatkozom, hogy a csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtott támogatáshoz kapcsolódó valamennyi iratot a támogatást követő 10 évig megőrzöm, és a támogatást nyújtó Önkormányzat kérésére bemutatom. Tudomásul veszem, és egyben hozzájárulok, hogy az Önkormányzat a fenti adatokat nyilvántartásba vegye, és azokat a támogatás nyújtását követő 10 évig megőrizze.


Kelt: …………………………….., …………………………………………….


……………………………………………

aláírás

* a megfelelő aláhúzandó!

1 Hatályon kívül helyezte a 14. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. június 2-től.


2 Hatályon kívül helyezte a 14. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. június 2-től.